LME Zinc Closing Price 2023

LME Zinc Official Offer Prices – Offer Price

LME Zinc Official Offer Prices 2023

Yellow Color : Non-LME prompts   Green Color : 3rd Wednesday

LME Week : 9-10-11-12-13 October

wdt_ID LME Zinc (USD) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1 1 W/END 3439.50 3091.50 W/END Closed 2271.00 W/END 2554.00 W/END
2 2 Closed 3350.00 3075.00 W/END 2620.00 2302.00 W/END 2527.00 W/END W/END
3 3 3004.00 3361.00 3090.00 2937.00 2609.00 W/END 2361.50 2462.50 W/END W/END
4 4 2977.00 W/END W/END 2893.00 2611.00 W/END 2370.00 2482.00 * W/END
5 5 3040.00 W/END W/END 2848.00 2630.00 2271.00 2357.00 W/END W/END
6 6 2994.00 3200.00 3030.00 2810.50 W/END 2290.00 2365.00 W/END
7 7 W/END 3137.00 3012.00 Closed W/END 2382.00 2337.50 2500.00 W/END
8 8 W/END 3202.00 2990.00 W/END Closed 2371.00 W/END 2448.00 W/END
9 9 3154.00 3180.00 2967.50 W/END 2658.00 2397.00 W/END 2500.00 W/END * W/END
10 10 3193.00 3119.00 2941.00 Closed 2612.00 W/END 2341.50 2477.00 W/END W/END
11 11 3175.50 W/END W/END 2784.00 2575.00 W/END 2361.00 W/END
12 12 3215.00 W/END W/END 2751.00 2516.00 2356.50 2360.00 W/END W/END
13 13 3301.50 3042.00 2905.00 2830.00 W/END 2382.00 2462.00 W/END
14 14 W/END 3134.00 2954.00 2902.00 W/END 2450.00 2413.00 W/END
15 15 W/END 3067.00 2864.50 W/END 2558.00 2461.00 W/END W/END #
16 16 3352.00 3035.00 2864.00 W/END 2473.50 2485.00 W/END # W/END W/END
17 17 3286.00 3037.00 2933.00 2846.00 2521.50 W/END 2354.00 W/END W/END
18 18 3415.00 W/END W/END 2855.00 2482.00 W/END 2348.00 # W/END
19 19 3372.00 W/END W/END 2767.00 2491.00 2431.50 2350.00 W/END W/END
20 20 3445.00 3110.00 2925.00 2755.50 W/END 2375.00 2402.00 W/END # #
21 21 W/END 3170.00 2897.00 2739.00 W/END 2338.00 2358.00 W/END
22 22 W/END 3106.50 2888.00 W/END 2433.00 2442.50 W/END W/END
23 23 3436.50 3087.00 2894.00 W/END 2362.50 2362.50 W/END W/END * W/END
24 24 3420.50 3021.00 2900.00 2670.00 2306.00 W/END 2366.00 W/END W/END
25 25 3440.00 W/END W/END 2618.00 2224.00 W/END 2447.00 W/END Closed
26 26 3488.00 W/END W/END 2614.50 2320.00 2331.50 2455.00 W/END W/END Closed
27 27 3509.00 3034.50 2914.00 2610.00 W/END 2362.00 2485.00 W/END
28 28 W/END 3042.50 2937.00 2680.00 W/END 2348.00 2485.00 Closed W/END
29 29 W/END 3035.00 W/END Closed 2326.00 W/END W/END
30 30 3450.00 2980.00 W/END 2323.50 2363.00 W/END W/END W/END
31 31 3409.00 2906.50 2228.00 2550.00 W/END

wdt_ID LME Zinc (USD) JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1 1 3.439,50 3.091,50 2.271,00 2.554,00
2 2 3.350,00 3.075,00 2.620,00 2.302,00 2.527,00
3 3 3.004,00 3.361,00 3.090,00 2.937,00 2.609,00 2.361,50 2.462,50
4 4 2.977,00 2.893,00 2.611,00 2.370,00 2.482,00
5 5 3.040,00 2.848,00 2.630,00 2.271,00 2.357,00
6 6 2.994,00 3.200,00 3.030,00 2.810,50 2.290,00 2.365,00
7 7 3.137,00 3.012,00 2.382,00 2.337,50 2.500,00
8 8 3.202,00 2.990,00 2.371,00 2.448,00
9 9 3.154,00 3.180,00 2.967,50 2.658,00 2.397,00 2.500,00
10 10 3.193,00 3.119,00 2.941,00 2.612,00 2.341,50 2.477,00
11 11 3.175,50 2.784,00 2.575,00 2.361,00
12 12 3.215,00 2.751,00 2.516,00 2.356,50 2.360,00
13 13 3.301,50 3.042,00 2.905,00 2.830,00 2.382,00 2.462,00
14 14 3.134,00 2.954,00 2.902,00 2.450,00 2.413,00
15 15 3.067,00 2.864,50 2.558,00 2.461,00
16 16 3.352,00 3.035,00 2.864,00 2.473,50 2.485,00
17 17 3.286,00 3.037,00 2.933,00 2.846,00 2.521,50 2.354,00
18 18 3.415,00 2.855,00 2.482,00 2.348,00
19 19 3.372,00 2.767,00 2.491,00 2.431,50 2.350,00
20 20 3.445,00 3.110,00 2.925,00 2.755,50 2.375,00 2.402,00
21 21 3.170,00 2.897,00 2.739,00 2.338,00 2.358,00
22 22 3.106,50 2.888,00 2.433,00 2.442,50
23 23 3.436,50 3.087,00 2.894,00 2.362,50 2.362,50
24 24 3.420,50 3.021,00 2.900,00 2.670,00 2.306,00 2.366,00
25 25 3.440,00 2.618,00 2.224,00 2.447,00
26 26 3.488,00 2.614,50 2.320,00 2.331,50 2.455,00
27 27 3.509,00 3.034,50 2.914,00 2.610,00 2.362,00 2.485,00
28 28 3.042,50 2.937,00 2.680,00 2.348,00 2.485,00
29 29 3.035,00 2.326,00
30 30 3.450,00 2.980,00 2.323,50 2.363,00
31 31 3.409,00 2.906,50 2.228,00 2.550,00
LME Zinc (USD)
Avg = 3.289,38 Avg = 3.143,75 Avg = 2.956,26 Avg = 2.772,81 Avg = 2.477,70 Avg = 2.368,11 Avg = 2.396,60 Avg = 2.493,81 Avg = 0,00 Avg = 0,00 Avg = 0,00 Avg = 0,00
Min = 2.977,00 Min = 3.021,00 Min = 2.864,00 Min = 2.610,00 Min = 2.224,00 Min = 2.271,00 Min = 2.337,50 Min = 2.448,00 Min = Min = Min = Min =
Max = 3.509,00 Max = 3.439,50 Max = 3.091,50 Max = 2.937,00 Max = 2.658,00 Max = 2.485,00 Max = 2.550,00 Max = 2.554,00 Max = Max = Max = Max =